Chhari Mubarak reaches Pahalgam for Pujan, Visarjan tomorrow