Enjoy rainy day with hot “Jalebi’s” in Gandhi Nagar Jammu

Photograph By CJ Ashish
21

Enjoy rainy day with hot “Jalebi’s” in Gandhi Nagar Jammu